noen
 
het team
voor en na school
ouders en school
stichting sipor
agenda
links

Contactgegevens

Paradijsplein 1 
3034 SL  Rotterdam
010 - 240 90 46
norhan@sipor.nl


 

Islam

Islam

De islamitische basisschool Noen is gebaseerd op de Koran en Soenna. Hiervan uitgaande volgen wij in feite universele normen en waarden. De islamitisch levensbeschouwelijke grondslag onderscheidt ons van anderen en vormt de identiteit van onze school.

 

Godsdienstmethode

De nieuwe landelijke godsdienstmethode voor het Islamitisch basisonderwijs is sinds september 2007 uit. De godsdienstleerkracht/coördinator ondersteunt de leerkrachten bij het voorbereiden van hun godsdienstlessen. De groepsleerkracht wordt geholpen met het opstellen van een leerplan en geassisteerd bij het vinden van aanvullende materialen en verwerkingsopdrachten.

De lessen bevatten de basisinformatie over het Islamitische geloof en worden in het Nederlands gegeven. Ook aan specifieke zaken, zoals het aanleren van de Soera’s en het verrichten van het gebed, wordt dagelijks aandacht besteed. De Arabische teksten worden eerst in het Nederlands vertaald.

Dit betekent concreet:

 

  • Het Islamitische godsdienstonderwijs wordt gegeven in overeenstemming met de Koran en Soenna
  • Het Islamitische godsdienstonderwijs is een verplicht onderdeeld van het lespakket
  • De Islamitische feesten worden ook op school gevierd en de Islamitische voorschriften en gebruiken worden nagekomen.

 

 

Godsdienstles in de groepen 1 t/m 8

 

De Methode islamitisch godsdienstonderwijs is speciaal geschreven voor lessen godsdienst/levensbeschouwing op islamitische basisscholen.Het is een Nederlandstalige methode. Achter alle Arabische termen staat dan ook de Nederlandse vertaling.

De methode streeft de volgende doelen na:

  • Leerlingen leren over de islam, zowel leerlingen die thuis met de islam worden grootgebracht als leerlingen met een islamitische achtergrond bij wie dat niet zo is.
  • Leerlingen krijgen inzicht in de plaats van de islam tussen andere levensbeschouwingen in Nederland.
  • Leerlingen ontwikkelen een religieus besef.
  • Leerlingen ontwikkelen zich op cultureel, maatschappelijk en levensbeschouwelijk gebied.

 

 

Opvoeding in de Islam

 

Het opvoeden van kinderen gebeurt vanuit de Islamitische identiteit. We gaan daarbij ervan uit dat het innerlijk ( karakter) en het uiterlijk (manieren) met elkaar in verband staan. Een goed karakter steunt op innerlijke reinheid en zelfbeheersing. Volgens de Islam wordt ieder mens zuiver en met een natuurlijke neiging tot het goede geboren. Als ze gewend raken aan het goede en het leren herkennen, dan verblijdt dit hun leven hier en in het hiernamaals.

 

 

Onze school wil een open islamitische school zijn met de opdracht verdeeldheid weg te nemen. Wij doen dit ook door binnen de godsdienstlessen aandacht te besteden aan geestelijke stromingen. Onze leerlingen leren hiermee kennismaken en respect te hebben voor de pluriforme samenleving.

 

Dit staat ook in het verlengde van onze missie om onze kinderen te stimuleren in de ontwikkeling tot wereldburgers met behoud van de eigen (islamitische) identiteit met respect voor het milieu en andere levensbeschouwingen. Activiteiten die een relatie leggen met actief burgerschap en sociale integratie nemen dan ook een belangrijke plaats in binnen ons curriculum.Disclaimer