noen
 
het team
voor en na school
ouders en school
stichting sipor
agenda
links

Contactgegevens

Paradijsplein 1 
3034 SL  Rotterdam
010 - 240 90 46
norhan@sipor.nl


 

Visie en missie

Visie

De verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen ligt niet bij de ouders alleen, maar ook bij   school en de omgeving. Onderzoek heeft aangetoond dat de school voor ongeveer 45% de ontwikkeling van een kind bepaalt. De overige 55% wordt bepaald door ouders en omgeving. Het is daarom belangrijk dat u een weloverwogen keuze voor een school maakt. Kiezen voor onze school is kiezen voor een goed contact tussen ouders, school en kind. Wij werken met een pedagogische en een didactische visie.  


Pedagogische visie

We willen op school een sfeer scheppen waarin de kinderen zich veilig voelen, zich geaccepteerd en gerespecteerd weten. De leerkrachten hebben hierin een voorbeeldfunctie: zij laten door hun eigen houding het kind zien hoe het zich kan gedragen. Zij hebben hoge verwachtingen van het kind, want daardoor presteert het kind beter. Uiteraard sluit de leerkracht aan bij wat het kind aan kan. De leerkracht luistert naar het kind en geeft positieve feedback. 

 

Wij vinden dat het opvoeden van de kinderen een samenspel is tussen de ouders en de leerkrachten. Daarom is de samenwerking tussen beide partijen zo belangrijk. Wij verwachten van ouders die voor onze school kiezen dat die keuze bewust is en dat ze het kind positief stimuleren bij het naar school gaan.

 

Ten slotte staat het stimuleren van de verantwoordelijkheid voor het eigen leren bij ons hoog in het vaandel. Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid worden daarom al vroeg aangeleerd.


Didactische visie

Onderwijs heeft een belangrijke functie bij het bereiken van een maatschappelijke positie. Hoe hoger het niveau van het onderwijs, hoe meer keus het kind heeft in de bepaling van zijn verdere toekomst.

Wij richten ons op het Nederlands als tweede taal. Wil je in Nederland verder komen, dan moet je kunnen communiceren in het Nederlands. Je moet Nederlands kunnen spreken, maar ook teksten kunnen lezen en begrijpen. Woordenschatonderwijs ondersteunt deze vaardigheid.

 

De overdracht van de leerstof moet voor kinderen aansprekend en effectief zijn. Wij letten nadrukkelijk op de kwaliteit van de uitleg aan de groep. Naast de gebruikelijke instructies zetten wij ook andere samenwerkingsvormen in en we gebruiken veel beeld om de instructies te ondersteunen.

 

De basisschool heeft acht leerjaren. Net zoals ontwikkeling in het dagelijkse leven geleidelijk verloopt, zo soepel moet de overgang tussen de diverse leerjaren verlopen. Dit geldt voor de leerstof, maar ook voor de manier van werken met de kinderen. De leerkrachten stemmen hun manier van werken dan ook goed met elkaar af. Zo kunnen kinderen zich in een doorgaande lijn ontwikkelen. 

 

Naast de verstandelijke ontwikkeling vinden we het belangrijk dat ook de sociaal-emotionele, de zintuiglijke, de creatieve en de communicatieve vaardigheden van het kind op school ontwikkeld worden.


Missie

Noen wil door middel van kwalitatief goed primair onderwijs kinderen vormen tot wereldburgers met een Islamitische identiteit, die een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor hun omgeving en het milieu, en op betrokken wijze in de Nederlandse samenleving staan. 
>; lees verderDisclaimer